Reisvoorwaarden Vakantieduiker.nl
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: Orgenda, handelsnaam Vakantieduiker.nl

De reiziger: Partij welke een overeenkomst aangaat met de reisorganisator.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij vakantieduiker.nl zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis, al dan niet door een 3e partij tot stand gebracht ten behoeve van de reiziger.

Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger zelf vervoer organiseert en Vakantieduiker zorg draagt voor de overige bestandsdelen van de reis.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur en  zaterdag van 10.00 -14.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van vakantieduiker.nl, dochteronderneming van Orgenda, in haar hoedanigheid als Reisorganisator en Boekingskantoor.

Alle bedragen door reisorganisator vermeld, zijn inclusief van toepassing zijnde BTW.

1  Totstandkoming van een reisovereenkomst

a.  De aanmelding voor een reis kan zowel telefonisch, mondeling, schriftelijk, per boekingsformulier als per e-mail geschieden, alsmede door tussenkomst van een reisagent. Na aanmelding ontvangt de reiziger zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging van de aanmelding van Vakantieduiker.nl. Als alle gewenste reismodules voor beide partijen duidelijk zijn volgt zo spoedig mogelijk een factuur.

b.  Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

c. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan worden herroepen binnen 48 uur. Herroeping wegens fouten in berekening van de reissom dient binnen 24 uur na acceptatie plaats te vinden met opgaaf van reden.

d. Opzegging wegens te weinig aanmeldingen heeft de reisorganisator het recht toe, echter zal de klant altijd de keuze geboden worden de reis als nog te maken in een andere vorm, aan de hand van een nieuw aanbod.

e. De reiziger voorziet de reisorganisator van alle gegevens welke van belang zijn voor het organiseren van de reis, blijft de reiziger na herhaalde verzoeken in gebreke waardoor organisatie niet mogelijk is, heeft de reisorganisator het recht de administratiekosten en overig gemaakte kosten in rekening te brengen en de overeenkomst te beëindigen.

f. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en medereisgenoten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

g. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijk en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel overige reizigers. Informatie moet ook worden verstrekt als er sprake is van beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. De reisorganisator kan gezien de aard van de reizen een medische verklaring verlangen en bij het ontbreken van die verklaring de reiziger deelname aan de reizen ontzeggen.

h. Tevens dient de reiziger bijzonderheden te vermelden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator, omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de aangemelde groep reizigers.

i. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt uitgesloten, worden de kosten aan de reiziger in rekening gebracht.

j. Wordt de overeenkomst aangegaan door een andere partij dan de reiziger zelf, dan is de aanmelder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit deze overeenkomst voort vloeien, inclusief de betalingen

2  Betalingsverplichting

a. Aanbetaling dient plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur, of zoveel eerder indien een ticket optie verloopt, 50% van de reissom, of tenminste de grootte van het ticketbedrag. De som van de aanbetaling wordt vermeld aan de reiziger per mail en/of op de factuur. In sommige gevallen, waarbij het slechts mogelijk is een ticket korter dan 7 dagen in optie te houden, dient te aanbetaling binnen te zijn voor vervaldatum van de optie. Bij het uitblijven van deze tijdige betaling, vervalt de verplichting van de reisorganisator voortvloeiend uit deze overeenkomst.

b. De rest betaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening van Orgenda plaats te vinden. Bij uitblijven van deze betaling vervalt de verplichting van de reisorganisator voortvloeiend uit de overeenkomst. Bij aangaan van de overeenkomst korter dan 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom overgemaakt te worden.

c. Bij uitblijven van betaling wordt reiziger per e-mail herinnerd aan zijn betalingsverplichting, waarin hij wordt geacht alsnog binnen 5 werkdagen aan de verplichting te voldoen. Blijft betaling uit, wordt de reis geannuleerd, waarbij de reiziger de annuleringskosten in rekening wordt gebracht. Deze annuleringskosten bestaan uit alle elementen waarvoor de reisorganisator geen restitutie ontvangt of gesommeerd wordt te voldoen, vermeerderd met 50 euro administratiekosten.

d. Bij uitblijven van betaling, of te late betaling zal reiziger gesommeerd worden 1% van de reissom aan kosten te voldoen, na 30 dagen te late betaling. Elke 30 dagen zal deze vermeerderd worden met wederom 1% van de reissom. Na 3 maanden behoudt de reisorganisator het recht een incassobureau in te schakelen, waarbij alle incassokosten op de reiziger zullen worden verhaald.

3  Gepubliceerde prijzen en reisprogramma’s

a. De reisorganisator streeft ernaar zoveel mogelijk complete pakketprijzen te publiceren, incl. ticketprijs incl. luchthavenbelasting en toeslagen, transfers, overnachtingen incl. ontbijt en in de meeste gevallen duikpakketten. Tariefsverhogingen n.a.v. wijzigingen in vliegklasse, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag en wisselkoers fluctuaties, worden doorberekend aan de reiziger. Hierover wordt vooraf contact opgenomen met de reiziger, deze behoudt het recht alsnog af te zien van de boeking, binnen 2 dagen na het doorgeven van deze wijziging.

b. Wijzigingen in elementen door de reiziger kunnen extra kosten met zich meebrengen. De prijswijzingen zullen worden gecommuniceerd. Wordt de wijziging aangevraagd na aanvaarding van eerder aangegane overeenkomst, geeft dit geen recht op annulering van eerdere overeenkomst.

c. Bij fouten of vergissing in de communicatie van de prijzen, welke voor elke gemiddelde reiziger duidelijk zou moeten zijn dat het om een fout, vergissing handelt, geldt geen aanspraak door de reiziger.

d. Voor duikreizen is gezondheid van de reiziger van belang. De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldige medische verklaring, niet ouder dan 1 jaar. Bij boeking voor het behalen van een duikbrevet dient de reiziger er zorg voor te dragen een geldige medische verklaring op de reis mee te nemen. Is de reiziger niet in het bezit van een geldige medische verklaring en kan hierdoor niet gedoken worden op de reisbestemming kan geen aanspraak op restitutie worden gemaakt bij de reisorganisator.

e. Reisprogramma’s kunnen ook zonder vliegreis geboekt worden door de reiziger, als de reiziger wenst zelf zijn vliegreis te boeken. Hiervoor kan de prijs, zonder vliegreis, aangevraagd worden bij de reisorganisator. Voor het aanbieden van de reis excl. vlucht kan 30 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij groepsreizen, met afwijkende vliegtijden worden apart transferkosten in rekening gebracht.

f. Uiterlijk 1 week voor vertrek worden de reisdocumenten en vliegtijden definitief doorgegeven aan de reiziger. Deze informatie wordt zoveel mogelijk per e-mail verstrekt, maar pas nadat de volledige reissom door de reisorganisator is ontvangen.

g. Voor speciale aanvragen betreffende de reis op basis van o.a. medische gronden of andere specifieke wensen, waarvoor van de reisorganisator redelijkerwijs een inspanning wordt verlangt, behoudt de reisorganisator het recht 30 euro administratiekosten in rekening te brengen.

h. Reissommen staan vermeldt exclusief visakosten, vertrekbelasting, verzekeringen en 1 persoonskamer toeslag

i. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor informatie uit folders, advertenties, foto’s welke door derden zijn verstrekt.

j. Reiziger dient zelf zorg te dragen voor een reis- en of annuleringsverzekering en ziektekostenverzekering welke dekking geeft voor mogelijke duikongevallen en andere schade gevallen tijdens de reis. Deze kan indien niet aanwezig afgesloten worden op de website van www.vakantieduiker.nl onder het kopje verzekeringen bij de Europeesche verzekeringen. Ook duiksport is bij deze verzekering gedekt. De reizen worden gemaakt onder eigen verantwoording van de reiziger. Schadevergoeding dient geclaimd te worden bij de afgesloten verzekering. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schade vergoeding van enigerlei aard, voortvloeiend uit of tijdens de reis van de reisorganisator. Niet bij de reisorganisator zelf, niet bij tussenpersonen waarbij deze reis aangeboden wordt.

4 Informatie

a. De reisorganisator zal zoveel mogelijk informatie verstrekken aangaande benodigde paspoort vereisten, visa, formaliteiten en gezondheidsinformatie na het tot stand komen van de overeenkomst. Deze informatie is afgestemd op de reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Reiziger blijft verantwoordelijk voor het zelf inwinnen van nodige aanvullende informatie en controle op tussentijdse wijzigingen en het consulteren van GGD of Travelclinic voor benodigde vaccinaties.

b. De reiziger dient de reisorganisator te voorzien van de juiste informatie omtrent , gezondheidsinformatie en overige informatie welke van belang kunnen zijn voor de reis. Bij het niet juist of niet tijdig informeren van de reisorganisator over deze gegevens, kan bij gevolg schade niet worden verhaald op de reisorganisator.

c. De reiziger is verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de juiste en geldige reispapieren, visa en benodigde vaccinatie documenten.

d. De reisorganisatie verstrekt informatie over de mogelijkheid voor het afsluiten van een reis- en of annuleringsverzekering.

e. De reisorganisator levert de reisbescheiden uiterlijk 1 week voor vertrek. Dit is ook het moment waarop definitieve vliegtijden worden doorgegeven. Eventuele voorlopige tijden kunnen eerder worden verstrekt op verzoek, deze kunnen echter nog gewijzigd worden door de vervoerder en kan daarom geen aanspraak op worden gemaakt.

f. Bij boeking binnen 1 week voor vertrek, kan het nodig zijn voor de reiziger de reisbescheiden op te halen bij de vervoersbalie op de luchthaven.

g. Heeft de reiziger 6 dagen voor vertrek zijn reisbescheiden nog niet ontvangen, dan dient hij hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij de reisorganisator.

5 Annulering door de boeker

a. Bij annulering door de boeker zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze zijn in beginsel gelijk aan de aanbetaling of gelijk aan de kosten van het vliegticket en 50 euro administratiekosten tot de 56ste dag voor de vertrekdag. Van de 56ste tot de 46ste dag voor vertrek 60% van de reissom. Van de 46ste dag tot de 21e dag voor vertrek 70% van de reissom. Van de 21e dag tot de 7e dag voor vertrek 90% van de reissom. Van de 7e dag tot en met de vertrek dag of later de volledige reissom. In beginsel wordt verwezen naar de annuleringsverzekering. De reisorganisator zal inspanningen verrichten zoveel mogelijk van de reissom gerestitueerd te krijgen, te allen tijde blijft 50 euro annuleringskosten verschuldigd.

6 Opzegging door de reisorganisator

De reisorganisator behoudt het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen wordt verstaan, omstandigheden waardoor van de reisorganisator in alle redelijkheid niet kan worden verlangd aan de verplichting te voldoen.

a. Is de reden van opzegging toe te schrijven aan de reiziger, worden de kosten hieruit voortvloeiend verhaald op de reiziger.

b. Is de reden van opzegging toe te schrijven aan de reisorganisator, komt de schade voor rekening van de reisorganisator.

c. Is de reden van opzegging niet aan de reiziger en niet aan de reisorganisator toe te schrijven wordt de schade naar evenredigheid verdeeld. Reisorganisator verplicht zich tot alle mogelijke inspanning deze schade zo beperkt mogelijk te houden.

d. Reisorganisator zal naar zijn beste vermogen inspanningen leveren een vervangende reis aan te bieden bij annulering toe te wijzen aan reisorganisator of derden. Deze vervangende reis dient qua accommodatie, plaats van bestemming en faciliteiten zoveel mogelijk vergelijkend te zijn met het originele aanbod. Mits beide partijen overeenstemming verkrijgen over een andere reis welke naar tevredenheid is van de reiziger. Als deze vervangende reis op 1 of meer wezenlijke punten afwijkt van de originele reisbestemming behoudt de reiziger het recht deze wijziging af te wijzen.

e. Reisorganisator behoudt het recht personen te weigeren te accepteren of te handhaven als reisdeelnemer, mocht de gezondheid, geestelijke toestand, een lichamelijke beperking of het algemene gedrag van die persoon, de uitvoering van de reis of de rechten, het welzijn of het plezier van andere reisdeelnemers belemmeren.

7 Aansprakelijkheid en klachten

De reisorganisator verplicht zich tot inspanningen de reis zoveel mogelijk te laten verlopen zoals de reiziger naar aanleiding van de overeenkomst kan verwachten. Mocht onverhoopt de reis niet verlopen naar de verwachtingen van de reiziger, dient hij dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse. Deze zal proberen een oplossing te vinden voor de reiziger. Is dit niet naar tevredenheid dient de reiziger dit kenbaar te maken binnen 10 werkdagen na terugkomst in Nederland aan de reisorganisator. Als de klacht als redelijk kan worden aanvaard en als tekortkoming in de uitvoering toe te rekenen aan de verantwoording van de reisorganisator zal gezocht worden naar een passende oplossing.

a. De reisorganisator verplicht zich hulp en bijstand te verlenen aan de reiziger mocht de reis niet verlopen zoals te verwachten uit de overeenkomst en door redenen toe te wijzen aan de reisorganisator. Kosten daarvoor zijn voor rekening van de reisorganisator.

b. De reisorganisator verplicht zich tot hulp en bijstand als de oorzaak toe te wijzen is aan de reiziger, zover dit in alle redelijkheid kan worden verwacht van de reisorganisator. Kosten daarvoor zijn voor rekening van de reiziger.

c. De reisorganisator verplicht zich tot hulp en bijstand als de oorzaak nog toe te wijzen is aan de reisorganisator nog aan de reiziger. Kosten voor inzet van mankracht door de reisorganisator is voor rekening van de reisorganisator. Over kosten zoals extra verblijf of repatriëringskosten zijn voor rekening van de reiziger of diens reis- of annuleringsverzekering.

d. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade welke de reiziger kan verhalen op zijn reis en of annuleringsverzekering.

e. Derving van reisgenot kan ten hoogste 1x de reissom bedragen.

f. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade veroorzaakt door overlijden of letsel van de reiziger bestaat uit ten hoogste 3x de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator, waarbij aansprakelijkheid onbeperkt is.

g. Bovenstaande bepalingen gelden ook voor werknemers van de reisorganisatie en betrokken dienstverleners. Duiken worden gemaakt onder verantwoording van de duikschool en diens medewerkers ter plaatse.

h. Reizigers worden geacht zich zodanig te gedragen dat de goede uitvoering van de reis voor de reiziger en diens medereizigers niet in het gedrag komen. Bij ernstige hinder door de reiziger behoudt de reisorganisatie het recht de reiziger te verwijderen uit de aangeboden accommodatie en uit te sluiten van verdere deelname aan een eventuele groepsreis.

i. Reiziger is verantwoordelijk voor het zich tijdig op de hoogte stellen van vertrektijden. Hij kan zich hiervoor melden bij de reisvertegenwoordiger ter plaatse of contact opnemen met de reisorganisator in Nederland.

j. De reisorganisator heeft een noodnummer 06-24614668. Deze wordt zoveel mogelijk bemand, doch uiterlijk binnen 24 uur gereageerd op een ingesproken bericht.

8 Garantie en Repatriëring

Vakantieduiker.nl is aangesloten bij de SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Registratienummer 3516 Vakantieduiker.nl Lekkerkerk.

SGR: De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van de bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor informatie over de SGR zie www.sgr.nl/index.asp of klik op het SGR logo boven aan deze pagina.

Tevens worden al onze tickets ingekocht bij Sundio group, welke  is aangesloten bij de SGR, de ANVR, het Calamiteitenfonds, Keurmerk Touringcarbedrijf en Thuiswinkel Waarborg. Voor de lijndienstvluchten maken wij gebruik van Ideez4travel.

a. SGR: De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van de bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Losse lijndienst tickets en of autohuur vallen niet onder de SGR-garantieregeling.

b. ANVR: Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen van Sundiogroup worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen van Sundiogroup.

c. CALAMITEITENFONDS: Alle Nederlandse merken van Sundio Group zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle reizen die door onze Nederlandse merken worden uitgevoerd vallen daarmee onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat de klant die deelneemt aan een door Sundiogroup georganiseerde reis:

(een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen
uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen
of indien wij de consument vervroegd moeten repatriëren.

d. IATA: De International Air Transport Association (IATA) is opgericht in 1919. IATA brengt 280 luchtvaartmaatschappijen samen. Vluchten van deze luchtvaartmaatschappijen overkoepelen  ongeveer 95% van alle internationale lijndiensten. Tevens helpt IATA luchtvaartmaatschappijen om hun vluchten veilig, betrouwbaar, efficiënt en economisch onder duidelijk gedefinieerde regelgeving uit te voeren. IATA is ook de link tussen reisagenten en luchtvaartmaatschappijen. Zo representeren de aangesloten reisagenten de aangesloten luchtvaartmaatschappijen en zorgt IATA onder andere voor het betalingsproces.

e.Bij aanbetaling van uw reissom, wordt direct het ticket aangekocht een betaald bij 1 van de 2 bovengenoemde organisaties. Vakantieduiker handelt daarin slechts als tussenpersoon. Vraag ons gerust waar uw ticket geboekt wordt en onder welke regeling u valt.

Versie: April 2017 @ Copyright vakantieduiker.nl